Cultura e Sociedade

Aprendizado de outro idioma: a importância na formação da identidade humana

Compreender o processo de formação do ser humano em sua totalidade ainda está longe de ser realidade absoluta. Mas debruçar-se diante das investigações no intuito de descobrir as etapas constituintes de tal processo é oportunidade inadiável para qualquer indivíduo, mas principalmente para os facilitadores da aprendizagem. Uma das possibilidades para a interpretação da formação da identidade consiste na aquisição de uma segunda língua. A linguagem e o conteúdo ideológico são inseparáveis na construção da identidade, uma vez que, esse processo possibilita a reconstituição constante do próprio eu. No entanto, para que a exteriorização da estruturação lingüística ideológico-reflexiva aconteça é preciso mudança de postura tanto nas instituições regulares, quanto nos centros de ensino especializados em ensino de idiomas.

 

Ler Mais:[]

 

Continuar:Aprendizado de outro idioma: a importância na formação da identidade humana

A mancomunidade de municipios para a xestión de actividades físico- deportivas nos pequenos municipios

 

A MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS PARA A XESTIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS NOS PEQUENOS MUNICIPIOS

AUTORES: RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mª I., e GAMBAU I PINASA,V.

1.-INTRODUCCIÓN

1.1.-¿POR QUE?

Hoxe en día é unha realidade que existe unha demanda na sociedade, que reclama unha mellor e maior oferta deportiva, que provoca que moitos concellos non teñan os recursos necesarios para soste-la; e como responsables de deportes debemos conseguir que o noso sistema deportivo sexa o máis equilibrado posible e se axuste a esa demanda en función das características da nosa poboación .

Un sistema deportivo equilibrado é aquel que en calquera tramo da poboación (sen importa-los aspectos demógraficos, económicos, sociais ou culturais) encontra ofertas variadas que se adapten ás súas necesidades ou demandas, xa sexan estas de competición, rendemento, aprendizaxe, recreación, forma física, saúde, etc.

Por outra banda, para que un sistema deportivo que pretenda ter un abano amplo e variado, precisa inevitablemente dun tamaño mínimo para que sexa operativo nun pobo de 400 habitantes, será dificil que teña unha oferta dunha escola de natación a non ser que sexa a través dunha concepción de servicio diferente, que pode ser a través dun sistema de servicio mancomunado, convenios de cooperación, sociedade anónima ou consorcios locais con outras administracións.

Sendo estas propostas especialmente dirixidas a municipios e entidades de poboación menores a 5.000 habitantes, e tendo en conta que en Galicia existen máis de 29.000 entidades singulares de poboación aproximadamente e interesante o estudio dun servicio deportivo en colaboración con outras administracións, polo que imos estudiar un destes servicios como proposta ó servicio mancomunado.

1.2.-¿PARA QUE?

Para unha mellor oferta de servicios deportivos e un aforro de esforzos, tanto a nivel de recursos humanos como económicos.

1.3.-METODOLOXÍA DE TRABALLO

O estudio da comunicación foi realizado coa experiencia persoal e un traballo de investigación cunha analise de libros e artigos publicados sobre o tema.

galegas.

2.-A XESTIÓN DE SERVICIOS DENTRO DO MARCO LEXISLATIVO

LEI DO 5 DE AGOSTO DE 1997. DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Artigo 295.

 1. Son servicios públicos locais cantos tendan á consecución dos fins sinalados como de competencia das entidades locais.
 2. Os servicios públicos locais poderán xestionarse de forma directa ou indirecta; en ningún caso poderán prestarse por xestión indirecta os servicios públicos que impliquen exercicio de autoridade.

* A XESTIÓN DIRECTA:

1.- XESTIÓN POLA PROPIA ENTIDADE LOCAL - A través dos seus órganos ordinarios ou

mediante ógano especial de administración

2.-ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL - Réxense polo seu propio estatuto aprobado pola entidade local.

- Con personalidade xurídica pública e patrimonio propio.

3.-SOCIEDADE MERCANTIL - Na que o capital social pertenza integramente á entidade local.

* A XESTIÓN INDIRECTA:

1.-CONCESIÓN ADMINISTRATIVA - A xestión polo servicio polo concesionario será feita ó seu risco e ventura.
2.-XESTIÓN INTERESADA - O particular ou empresario presta o servicio e a entidade local asume en exclusiva o resultado da explotación ou compárteo co xestor na proporción establecida no contrato.
3.-CONCERTO - Concerta-la prestación de servicios con outros entes públicos ou privados e con particulares, empregando o pagamento dun prezo alzado predeterminado e inalterable pola totalidade do servicio, por unidades ou actos.
4.-ARRENDAMENTO - Prestación de servicios nos que as instalacións pertenzan ás entidades locais poderá ser obxecto de arrendamento por canon fixo ou anual.
5.-SOCIEDADE DE ECONOMÍA MIXTA - Na que participe a Administración, por si ou por medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas naturais ou xurídicas.

SISTEMAS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓNS

* CONVENIOS DE COOPERACIÓN:

 • Cooperación entre a entidade local e a Xunta de Galicia, ou entre entidades locais e a Deputación.
 • Obxecto: eficacia da xestión e prestación de servicios da súa competencia.
 • Formalización específica do convenio.
 • Flexibilidade e economía.

SOCIEDADE ANÓNIMA INTERADMINISTRATIVA:

 • Sociedades anónimas para prestación de servicios, cun contido que non implique o exercicio da autoridade.
 • Unión de 2 ou más administracións públicas con capital que pertenza total ou maioritriamente ás entidades afectadas.
 • Funcionamento segundo as normas reguladoras dos seus patrimonios.
 • CONSORCIO LOCAL:
 • Constitución voluntaria
 • Entidade local asociada con outras administracións públicas para fins de interese

común, ou entidades sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da administración.

 • Entidade local con personalidade xurídica propia e capacidade para o cumprimento dos seus fins específicos, que virán recollidos nos seus estatutos.
 • Colaboración da Xunta de Galicia a través de: asistencia técnica e xurídica, e

concesión de subvencións a fondo perdido.

MANCOMUNIDADE:

 • Entidade local non territorial, dereito de asociación dos municipios interesados.
 • Asociación de municipios para a rexecición ou prestación en común de obras, servicios e actividades da súa competencia.
 • Obxecto determinado e organización propia.
 • Colaboración da Xunta a través de: asistencia técnica e xurídica, fomento, criterio favorable e compatible con outras axudas.
 • Constitución, tramitación e disolución regulada administrativamente.

3.-RETRATO FÍSICO DEPORTIVO DO PEQUENO MUNICIPIO

* EN CANTO Á INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1.-Antes da construcción.

- Inexistencia de estudios sociolóxicos da demanda.

- Supremacía de imaxe fronte á funcionalidade.

- Non existe unha previsión de futuro.

- Primacía dos intereses políticos.

- Desinterese dos políticos das necesidades existentes.

- Abaratamento nos custos.

2.-Durante a construcción.

- Rixidez no proxecto. Díficil corrección de erros irremediables.

- Inexistencia de asesores (licenciados de E.F).

- Contrucción por fases.

- Intereses ecónomicos-políticos.

3.-Despois da construcción.

 • Erros observables na 1ª utilización: orientación, iluminación, almacenaxe, drenaxe, marcaxe, accesos....
 • Baixa organización nas actividades, escaso uso, mala calidad.
 • Inexistencia de mantemento.

 

*EN CANTO Á XESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Xestión directa do concello.

- Escaso ou inexistencia de órganos con carácter organizativo.

- Similitude na tramitación da actividade física-asuntos do concello.

- Acción directa dos políticos.

- A corporación municipal ten no alcalde e o grupo de goberno os seus máximos expoñentes.

- As decisións son escasas e puntuais en materia deportiva.

- Este sistema de organización vertical ten como desvantaxe:

1.-Falta de análise previa.

2.-falta de tempo para planificar.

3.-Nula especialización.

*EN CANTO ÓS RECURSOS ECONÓMICOS:

- Presupostos deficitarios.

- Concellos endebedados.

- Presuposto actividades físicas supeditado ás necesidades festivo-culturais.

- Ausencia de rendibilidade: ¿Absorción de costos? ¿Métodos de fixación de prezos? ¿Estratexias?

*EN CANTO ÓS RECURSOS HUMANOS:

- Persoal non especializado.

- Escaseza de profesionais.

- Mínima remuneración laboral.

* EN CANTO ÁS ACTIVIDADES :

- Oferta de baixa calidade, puntual, deficitaria. ¿Inexistente?

- Disonancia oferta-demanda.

- Predominio oferta competitiva.

*EN CANTO Á DEMANDA:

- Descoñecida.

- Escasa.

A escaseza de medios do pequeno municipio transfórmase nunha débil acción desorientada, creando unha disonancia.

O pequeno municipio non pode por si só satisface-las necesidades físico-deportivas municipais.

NECESIDADE DUN SERVICIO MANCOMUNADO DE ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS. A CREACIÓN DUN SERVICIO MANCOMUNADO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS, DEBE TER INCIDENCIA SOBRE UN AFORRO DE ESFORZOS ECONÓMICOS, HUMANOS E DE RECURSOS.

4.-ANÁLISE DO SISTEMA MANCOMUNADADO

A posibilidade de éxito dunha acción mancomunada en materia físico-deportiva, estaría relacionada con:

1.-Unha boa disposición a crear lazos de comunicación.

2.-Homoxeneidade nas formas de vida, gustos, comportamentos e hábitos deportivo.

3.-Cercanía ( 6-7 km intermunicipios). Boa estructura de comunicacións.

4.-Tradición mancomunada noutros servicios.

5.-Solidariedade.

6.-Posibilidade de presuposto estable, rendibilidade económica.

*PUNTOS NEGATIVOS E PUNTOS POSITIVOS:

ASPECTOS

NEGATIVOS

POSITIVOS

ECONÓMICOS

. Presupostos deficitarios

. Unificar gastos

. Menos custo por actividade

. Presupostos adaptados a cada ente local

. Aumento de subvencións

ADMINISTRATIVOS

. Falta de coincidencia administrativa

. Unificar gastos administrativos

. Distribución de funcións

SOCIAIS

. Ausencia de comunidade de ideas

. Descoordinación de intereses

. Novas relacións

DEPORTIVOS

. Desprazamentos

. Reticencia a compartir

. Persoal especializado

. Calidade de programas, técnicos e

actividades.

. Utilización racional de instalacións

construídas e novos proxectos

5.-OBXECTIVOS DA MANCOMUNIDADE DE SERVICIOS

 • Promoción da actividade física no ámbito das entidades e municipios integrantes, sen excluí-la actuación das entidades públicas (diputacións).
 • Conseguir que tódolos habitantes poidan acceder en igualdade de condicións ós servicios ofertados.
 • Facilita-la contribución de ideas por cada unha das entidades da poboación.
 • Realizar propostas de planificación sobre construcción de instalacións deportivas nalgunha entidade

6.-CONCLUSIÓNS

 1. - Busca de camiños para unha solución na acción municipal, na xestión.
 • Necesidade de planificar cara a uns obxectivos deportivos, socias e económicos adecuados ás necesidades e dexesos da demanda.
 • Busca de fórmulas de colaboración e xestión que garanten a consecución de obxectivos.
 • A mancomunidade non é a única solución posible.
 • Xestión mediante profexionais especializados.
 • A calidade da xestión non depende exclusivamente da estructura da prestación de servicios, senón que existen máis factores que a determinan.

7.-BIBLIOGRAFÍA

*Alberto, C. e Hernando,V. e Fernández, J.A (1996). gestión e dirección de empresas deportivas, teoría e práctica Ed. Gymnos. Madrid.

Andrés, F., e Delgado, C. (1995) "POLÍTICA DEPORTIVA MUNICIPAL. EL NUEVO PAPEL DE LAS CORPORACIONES LOCALES". Colección deporte e municipio. CSD.M.E.C

DOG "LEI 11/1997, DO 22 DE AGOSTO, XERAL DO DEPORTE DE GALICIA". Nº149. Martes, 5 de agosto de 1997 (Páxs.8.619-8.635).

Paris, F.(1996) "LA PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS." Ed. Paidotribo, Barcelona.

Modino,Y. LA PROBLEMÁTICA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS. Revista Española de Educación Física y Deportes/Vol. 2. nº 1-1995.

 

Levantamento e Análise da Situação e do Nível Desportivos na Região Autónoma da Madeira

Francisco José Vieira Fernandes

Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira

Levantamento e Análise da Situação e do Nível Desportivos na Região Autónoma da Madeira

O Desporto nos Vinte Anos de Autonomia (1976/1996)

(Súmula da proposta de dissertação a apresentar com vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão do Desporto na especialidade de Gestão das Organizações Desportivas, Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa).

Orientação do Professor Doutor Gustavo Pires

Co-orientação do professor Doutor Carlos Colaço

 

A Região Autónoma da Madeira, fica localizada no Oceano Atlântico, a cerca de 1000 km a Sudoeste de Lisboa. É composta de duas ilhas habitadas (Madeira e Porto Santo) e dois grupos de ilhas desabitadas. A sua superfície é de cerca de 5000 km2.

O clima é temperado, com uma variação, em termos médios entre os 20 e os 15 ºC.

A sua população é de 253.000 habitantes. Cerca de metade tem entre 10 e 30 anos.

O regime de ocupação da população activa está virado para o sector Terciário que ocupa 66%, restando 25% para o sector Secundário e 9 % para o sector Primário.

Descoberta no primeiro cartel do Sec. XV, o arquipélago só nos últimos 20 anos conheceu um clima de desenvolvimento quer económico, quer social.

Efectivamente, a revolução de 1974 em Portugal, criou condições para o desenvolvimento de um processo autonómico que por sua vez conduziu à existência de um Governo próprio, poder legislativo e, consequentemente a possibilidade de desenvolvimento de uma política própria, nomeadamente matéria desportiva.

O seu desenvolvimento desportivo tem atravessado diversas fases, umas mais longas que outras a que poderemos (seguindo e adaptando a taxinomia de Santos, F. em "História Lúdico-Desportiva da Madeira) classificar em: Fase Tradicional, Fase Desportiva e Fase da Autonomia.

A fase Tradicional decorre desde a descoberta do Arquipélago até meados do Sec. XIX. As actividades lúdicas eram então limitadas a uma espécie de treinamento bélico que tinha associada a componente do espectáculo e a confrontos com animais. Data do Sec. XVI a primeira Sala de Desporto, vocacionada para o jogo da Péla. Referências há ao Xadrês e jogos de cartas nos secs. XVII e XVIII e aos bilhares no sec. XIX.

Data de 1875 a primeira referência ao "jogo do pontapé na bola", sendo em 1888 que surge a primeiro clube, reportando-se a este período o início da chamada fase Desportiva. Actividades como caça, campismo, pedestrianismo, actividades de mar, pesca, circo, crocket, ténis, atletismo, tiro, ciclismo são referidos desde os primórdios do sec. XX. É em 1916 que surgem as primeiras Associações de Clubes (Futebol, Basquetebol, Voleibol, Natação, ...), situação que perdura até 1958 com a extinção obrigatória das associações e a sua substituição por uma Associação de Desportos que englobou todas as modalidades com excepção do Futebol.

A fase da Autonomia e seus períodos mais marcantes pode identificar-se com as diferentes formas que assumiu a organização pública desportiva Regional, desde a mera Delegação de um serviço público central até à existência de um organismo público autónoma, administrativa e financeiramente.

O estado de desenvolvimento desportivo encontrado em 1976 pela entidades do novo governo autónomo era deveras desolador. Menos de 2000 praticantes desportivos federados, apenas 2 associações e 27 clubes. Onze modalidades praticadas, poucos técnicos, reduzido número de juizes desportivos, ausência de títulos, grande divórcio relativamente à competição nacional.

Foram então traçados os grandes objectivos estratégicos que viriam a nortear toda a política desportiva regional. Objectivos a desenvolver ao longo do tempo, com prioridades definidas e que, ainda, hoje, se vêm cumprindo nas suas últimas etapas: 1) Generalização da prática desportiva; 2) Crescimento do parque desportivo; 3) Redução das assimetrias regionais; 4) Plena integração na dinâmica desportiva Nacional; 5) Afirmação internacional e Alta Competição e, 6) Formação.

As medidas de política desportiva na R.A.M. traduziram-se num conjunto de áreas de intervenção, a saber:

 1. Apoio financeiro e logístico à competição desportiva
 2. Apoio ao investimento em infraestruturas e apetrechamento
 3. Desenvolvimento do Parque Desportivo
 4. Redução das assimetrias
 5. Integração/Coesão nacional
 6. Formação/Alta Competição

Passados vinte anos (1996), o número de praticantes subiu para 12000, existiam 15 associações, praticavam-se 39 modalidades, havia 93 clubes em actividade e 67 equipas envolvidas regularmente na competição nacional. Os técnicos subiram para 475 e os juizes desportivos para 659. As equipas da RAM conquistaram, só em 1976, 76 títulos nacionais, 91 atletas foram internacionais e 10 equipas obtiveram "passaporte" Europeu.

Interessava, pois, analisar a situação e o nível desportivos na RAM, sem perder de vista as diferenças conceptuais entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento, enquanto medido pelo aumento do produto desportivo, é inegável. Mas, admite-se, pode haver crescimento sem que haja desenvolvimento, ou seja sem que melhore toda uma série de condições de acesso à pratica desportiva. Era pois importante determinar o nível desportivo aqui entendido como um índice, ou conjunto de índices, que nos permitisse ter uma visão global do mundo do desporto na RAM, expresso através de números simples ou de relações que permitam comparar, p.e., o número de praticantes de base e os praticantes de elite, o numero de equipas na competição nacional e as que estão nas primeiras divisões. Só essa determinação permite comparar políticas alternativas ou analisar a evolução dos efeitos da mesma política ao longo do tempo.

A situação desportiva é, portanto, uma análise global de diversos factores de desenvolvimento, de acordo com a taxinomia definida por Pires, G., 1993: Orgânica, Actividades, Marketing, Formação, Documentação, Informação, Instalações, Apetrechamento, Quadros Humanos, Economia e Finanças, Normativo e Gestão.

Veja-se, portanto qual o comportamento de alguns indicadores:

INDICADORES DE BASE (Não desportivos)

 

Un.

1976

1980

1984

1988

1992

1996

População Un.

251135

251135

252844

252844

252844

253426

PIB pm Esc.

5856

18053

51240

105633

199617

258894

PIB p/ Hab. Esc.

23318

71887

202655

417779

788964

1021576

Funcionários Publicos Desp. Un.

32

48

71

70

115

161

Orçamento regional cont.

842

27900

43382

212467

2553863

3168627

INDICADORES DE BASE (Desportivos)

 

Un.

1976

1980

1984

1988

1992

1996

Associações Un.

2

4

6

12

12

15

Clubes Un.

27

45

64

55

67

93

Praticantes Federados Un.

1941

2817

3591

6120

7426

12161

Equip. Comp. Nacional Un.

2

3

4

27

41

67

Titulos Nacionais Un.

0

0

0

13

32

76

Atletas Internacionais Un.

1

1

2

20

35

91

Atletas Europ.,Mund., J.O's Un.

0

1

1

1

28

35

Equipas em Comp. Europeia Un.

0

0

0

0

2

10

Modalidades Desportivas Un.

11

19

24

31

38

39

Técnicos Formados Un.

18

52

69

156

236

475

Juizes Desportivos Un.

37

68

110

274

422

659

Lic. EFD da UMa Un.

0

0

0

0

0

74

Instalações Un.        

233

306

Área Coberta Instalações M2      

20700

20700

23261

Área Descoberta Instalações M2      

208893

269688

295837

Área Total Instalações M2      

229593

290388

319098

Orçamento dos Clubes Ctos

240825

350848

724573

1077691

1856637

2493988

Orçamento das Assoc. Ctos

2500

2500

5000

23734

144830

333921

Vol. Vendas Lojas Desporto Ctos

12500

12500

137500

232500

345000

492500

INDICADORES DE RELAÇÃO

 

Un.

1976

1980

1984

1988

1992

1996

Indice de Participação %

13

22

32

40

47

55

Indice de Penetração %

11

19

27

34

39

46

Indice de Fidelidade %

11

9

7

10

10

14

Indice de Intensidade %

40

28

20

18

18

17

Instalação p/ Habit.-Cob. M2      

0.08

0.08

0.09

Instalação p/ Habit. Descob. M2      

0.83

1.07

1.18

Instalação p/ Habitante-Total M2      

0.91

1.16

1.27

Habitantes por Instalação Hab.      

1078

941

821

Praticantes por Instalação Prat.      

31

31

43

M2 de Inst. Cob. por Prat. M2      

2.9

2.83

1.78

M2 de Inst. Descob. por Prat. M2      

29.27

28.6

22.63

M2 de Inst. Total. por Prat. M2      

32.17

31.43

24.41

Habitantes por Colectividade Hab.

9301

5581

3951

4597

3774

2725

Habitantes Associados Hab.          

31493

Grau de Associativismo %          

12.4

Indice de Associativismo Prat.

72

63

56

111

111

131

Praticantes p/ Técnico Prat.

108

54

52

39

31

26

Praticantes p/ Juizes Prat.

52

41

33

22

18

18

Técnicos por Clube Tec.

1

1

1

3

4

5

               

Em relação a estes indicadores procuramos tirar conclusões em relação aos mais significativos, analisando-os, através de uma análise inferencial, para a determinação de relação significativa entre algumas das variáveis. Para estas utilizou-se o Coeficiente de Correlação R Produto-momento de Pearson.

Voltando à análise de alguns dos indicadores e das correlações existentes, verifica-se:

a) A População tem-se mantido quase invariável ao longo do período em análise, o que se tem reflectido no PIB p/Hab.

b) O orçamento consagrado ao Desporto tem aumentado significativamente nos últimos períodos analisados.

c) Todos os indicadores desportivos - Clubes, Praticantes, Associações, Títulos, Participações Europeias, Internacionalizações, cresceram significativamente. Se os relacionarmos com o orçamento regional para o desporto e procurado o coeficiente R produto-momento de Pearson, encontram-se valores significativos, com probabilidade de erro p=0.05 (valor crítico > 0.707)

Valor da Tabela

Associações 0.792
Clubes 0.802
Praticantes 0.904
Eq.Comp. Nac. 0.932
Títulos Nacionais 0.931
Atl. Internacionais 0.907
Modalidades 0.828

De notar, que as séries de 6 valores observados, revelam uma tendência de relativo significado estatístico. Daí que a correlação encontrada deve ser tida em conta com a necessária cautela que só uma análise de um maior conjunto de dados pode resolver.

d) A área de instalações desportivas, tem crescido - 72% em 8 anos. No entanto, se analisarmos os indicadores das instalações, nomeadamente, a área por habitante, concluímos por um valor de 1.29 m2/hab, o que segundo os padrões do Conselho da Europa é considerado fraco.

e) Face ao valor estabilizado da população e ao crescimento das infraestruturas, o nº de habitantes por instalação decresceu de 24%.

f) Os técnicos por Clube aumentaram de 1 para 5, no período em análise. A correlação encontrada entre o nº de técnicos e os resultados desportivos (títulos e internacionalizações) foi de, respectivamente, 0.991 e 0.993

g) Os praticantes cresceram 525% em 20 anos. Procuramos uma correlação entre este indicador e o nº de clubes. O valor encontrado é igualmente significativo: 0.905.

h) A correlação significativa entre o valor do orçamento regional para o desporto e o orçamento dos clubes, (0.952) aliado à fraca participação de patrocinadores, denota um elevado grau de dependência dos Clubes em relação aos apoios públicos. Idêntica conclusão em relação às Associações (0.945)

i) O índice dos praticantes/Técnico, apresenta uma evolução decrescente, o que faz aproximar esta relação de valores ideais. Em 1976, 108 Praticantes por Técnico; em 1996, 26 praticantes por técnico.

j) A existência de 93 clubes em 53 freguesias, cerca de dois por freguesia, pode parecer elevada. Tal circunstância deve ser confrontada com dois aspectos fundamentais: 1º Existência de vários "clubes de Modalidade" e 2º, o facto de a RAM ter uma elevada densidade populacional. Cada clube tem em média 131 praticantes, o que, com o regime de obrigatoriedade de existência de escalões de formação, nos parece um valor comportável, embora até 1992, este indicador tenha sido de 111.

k) Procurando um indicador fiável do nível desportivo, relacionamos o nº total de equipas em competição nacional, com as equipas das 1ªs divisões. A relação é de:

1976 0 em 2 0%
1980 1 em 3 33%
1984 1 em 4 25%
1988 11 em 27 41%
1992 15 em 41 37%
1996 33 em 68 49%

 

l) Outro indicador de nível desportivo pode ser encontrado através da comparação entre o nº de atletas em regime regional de alta competição e o nº total de praticantes.

Em relação aos últimos anos, temos

 

Atletas  A.C Tot Fed. %

1991/92 26 7239 0.35

1992/93 32 7304 0.44

1993/94 41 8673 0.47

1994/95 51 10754 0.47

1995/96 57 12161 0.47

Como conclusão final, parece-nos lícito consideramos que face aos valores apurados em cada momento da análise, atendendo à sua evolução ao longo do tempo, estes apresentam indicação de evolução favorável. No entanto tal como referimos inicialmente é necessário não confundir crescimento e resultados com desenvolvimento e analisar todos os factores de desenvolvimento numa perspectiva global.

Verifica-se, no nosso entender que alguns dos aspectos necessitam correcção ou alteração de política, pelo que nos propomos adiantar algumas sugestões de procedimentos que nos parecem indispensáveis, nomeadamente:

a) A área de infraestruturas deverá crescer, pelo menos até 2m2 por habitante o que representa a necessidade de um grande investimento nesta área (cerca de 185.000 m2), ou seja um acréscimo de 58% em relação ao existente. Tendo em atenção as necessidades do desporto federado que se encontram num grau aproximando da satisfação, no que diz respeito aos espaços de competição, tal crescimento só poderá resultar de investimento dos clubes em instalações de treino e criação de espaços com vocação desportiva para a área de recreação, de responsabilidade autárquica.

b) O grau de associativismo da população é de 12%. Tendo em atenção que cerca de 50% deste número não contribui com quotizações, urge que os clubes assumam formas de garantir quotizações. Tal só poderá acontecer, se os clubes proporcionarem outro tipo de actividades e ocupação aos associados, uma vez que, na sua generalidade apenas proporcionam actividade aos praticantes federados. A maioria dos Clubes tem menos de 50 associados e nem todos são pagantes. A solução passa também pelo envolvimento dos clubes com as actividades autárquicas de recreação.

c) O grau de dependência do orçamento regional é elevado. Recomenda-se um crescimento progressivo das verbas que deverão ser obrigatoriamente afectas às infraestruturas e ao apetrechamento.

d) Ultrapassada a fase de lançamento das modalidades e a integração na competição nacional, a gestão das instalações desportivas exige um novo conjunto de procedimentos que passará necessariamente pelo pagamento da sua utilização. O progressivo crescimento no nº de equipas em competição nacional, - 2, 3, 4, 27, 41 e 67, nos momentos em análise - sobrecarrega o orçamento regional, divide recursos, retira competitividade às actividades regionais. Recomenda-se concentração de meios financeiros, humanos, materiais e de infraestruturas, com redução do nº de equipas envolvidas em campeonatos nacionais, concentrando apoios nas equipas/clubes que tenham atingido os patamares mais elevados.

e) Recomenda-se a criação de um Plano Director de Construção de Infraestruturas, envolvendo a Secretaria Regional da Educação, Secretaria Regional do Equipamento Social e Ambiente e Associação de Municípios.

f) Recomenda-se a realização de um inquérito às preferências desportivas da população, com vista a programar as actividades de desporto-lazer, cuja competência deve ser essencialmente autárquica.

g) A criação de infraestruturas próprias dos clubes - essencialmente vocacionadas para o treino - deve ser acompanhada de um progressivo abandono das instalações escolares por parte dos clubes, com consequente aparecimento dos clubes escolares.

h) Assunção progressiva pelos clubes escolares dos escalões de formação, libertando os clubes para a especialização e alta competição.

BIBLIOGRAFIA

(s/a) (1996). 20 Anos de Autonomia e Desenvolvimento. Secretaria Regional das Finanças, Direcção Regional de Estatística, Funchal

Almeida, J.F. & Pinto, J.M. (1995). A Investigação nas Ciências Sociais. Editorial Presença, Lisboa

Andrews, John (1981) Relationships Between School Physical Education and Sport in the Community, in Fiep Bulletin 51 (1): 28-35.

Cunha, L.F. (1993). Análise da Situação Desportiva no Concelho de Vila Franca de Xira. Rev. Ludens, Vol. 13, nº 2, Abr/Jun.

Gasset, Ortega (1987) A Origem Desportiva do Estado, Lisboa, Direcção-Geral dos Desportos.

Gouveia, H.B. (1995) A actividade desportiva no Arquipélago da Madeira", pós-graduação em Direito Desportivo, Universidade Lusíada, Lisboa.

IDRAM – (1995, 1996, 1997). Demografia Federada. Idram, Funchal

IDRAM - (1994) "Critérios e Subsídios", Funchal.

IDRAM - (1994). Processo de candidatura a contrato programa de desenvolvimento desportivo. IDRAM, Funchal.

Jardim, A.J. (1996). Pela Autonomia e Desenvolvimento Integral. Vols. 1 e 2. Edição Jornal da Madeira, Funchal

Jesus, Manuel F.C. (1996) Em defesa da Autonomia, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Lucas, J. & Lucas, J. (1990). Madeira - 15 anos de Desporto em Autonomia", Edição DRD, Funchal

Mintzberg, H. (1995). Estrutura e Dinâmica das Organizações. Edições D.Quixote, Lisboa

Paz, Castejon (1973) La Rationalization des Choix en Matiére de Politique Sportive Esquisse d'une Metodologie Les Intruments Conceptuels, Strasbourg, Conseil de L'Europe.

Pires, G. (1986). Sociedade, Desporto e Planeamento. Rev. Ludens, Vol. 10, nº2, Jan./Mar.

Pires, G. (1993). A organização faz a organização da organização Rev. Ludens, Vol 13 nº ¾, FMH, Lisboa.

Pires, G. (1993). Situação Desportiva. Rev. Ludens, Vol. 13, nº 2, Abr/Jun

Pires, G. (1995). Desporto – Planeamento e Gestão de Projectos. U.T.L., Faculdade de Motricidade Humana, Departamento de Ciências do Desporto, Edições FMH, Lisboa.

Pires, G. (1996). Desporto e Política – Paradoxos e Realidades. Edição "O Desporto", Funchal.

Quivy, R. & Campenhouldt, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Editora Gradiva, Colecção Trajectos, Lisboa.

Santos, F., (1989)- História lúdico-desportiva da Madeira. Edição Secretaria Regional da Educação Juventude e Emprego, Funchal.

Santos, F.L. (1992) A Excelência estratégica - Métodos para a Mudança, Edições CIFAG, Lisboa

Santos, S. (1996). Opiniões e Comentários Sobre o Desenvolvimento da Madeira. Edição Jornal de Cultura, patrocinada pela Comp. Seguros Bonança e Correctora João Baptista Marques e Chia., Lda., Col. Autonomia, Ponta Delgada.

Soares, J. (1995). Desporto Escolar na R.A.M. -Perspectivas de Desenvolvimento", Ludens, Vol 15, nºs 1/2, Jan./Jun, UTL/FMH, Lisboa

Estrutura empresarial e Controle de Qualidade

Estrutura empresarial e Controle de Qualidade – da Presidência ao Nível Técnico;

Geraldo José Piancó Junior _ Rio de Janeiro - Brasil

1. O Contexto

O Futebol alcançou no mundo moderno o "status" de maior paixão popular no Brasil e no mundo. A FIFA, órgão máxima do futebol mundial, tem mais países filiados do que a Organização das Nações Unidas (ONU). Espetáculo para as massas, este esporte também é capaz de gerar empregos e viabilizar a circulação de bilhões de dólares em torno da estrutura de seus variados eventos.

O contexto brasileiro não apresenta as características necessárias para uma administração eficaz em relação ao potencial econômico dos espetáculos de futebol. Distante do "ideal", a realidade do futebol brasileiro apresenta os seguintes aspectos:

. Administração Amadora _ os dirigentes dos clubes brasileiros não são profissionais. Legalmente, não recebem salários pelos serviços prestados ao clube e ocupam cargos "de confiança" após serem nomeados pelo presidente do clube. O presidente do clube, que também não recebe salário algum para exercer esta "função", é eleito de acordo com os estatutos de cada clube.

. Desorganização _ o futebol brasileiro não apresenta calendário definido para cada ano, seus campeonatos não têm regulamentos definidos, sendo a "fórmula" de disputa é alterada a cada ano. O torcedor, ao iniciar uma determinada competição, não sabe o regulamento da mesma.

O futebol brasileiro também não apresenta condições estruturais: falta segurança dentro e fora dos estádios, os estádios não têm estrutura para receber torcedores os profissionais ligados ao futebol com o mínimo de conforto, além do espetáculo não ter credibilidade em função dos escândalos de corrupção nos "bastidores" do futebol.

. Desinteresse do público _ a queda de público nos estádios é fato em virtude dos regulamentos, muitos deles são "confusos" para o torcedor, que determinam um número excessivo de jogos, muitos deles sem importância. O número de jogos por mês impede que o torcedor compareça a todos em função do preço dos ingressos, além da falta de segurança dentro e fora dos estádios, também considerando os horários em que estes são marcados durante a semana.

. Clubes Endividados _ Os clubes brasileiros apresentam um quadro de endividamento, sem condições de pagar pontualmente a folha de pagamento dos seus jogadores e funcionários, necessitando recorrer à venda de seus principais jogadores. Consequentemente, a qualidade dos jogos diminui, o que influi diretamente no interesse do torcedor e na renda das partidas.

. Êxodo de Jogadores _ Com a crise econômica dos clubes e a possibilidade de alcançar a independência financeira, jogadores brasileiros saem para atuar no exterior, empobrecendo o espetáculo no Brasil.

2. O Estudo

Este estudo tem por objetivo elaborar um conjunto de instrumentos e implementações que possibilitem a aplicação de uma estrutura profissional nos diversos níveis de administração do clube de futebol, considerado em nível de "empresa", e a efetivação do controle de qualidade, não apenas no nível administrativo conforme mencionado anteriormente, bem como no aspecto prático da disposição física e técnica do atleta de futebol, desde as categorias de base à divisão profissional.

Este estudo também busca detectar problemas dentro do processo de ensino e aprendizagem dos fundamentos do futebol que possam influir na qualidade técnica do jogador. Para isso, será necessário a elaboração de instrumentos que fundamentarão o Controle de Qualidade, proporcionando aos treinadores e dirigentes meios com intuito de atingir a excelência por meio de uma Gestão de Qualidade que se caracterizará por uma equipe de especialistas capaz de determinar a sistemática dos parâmetros de trabalho.

O trabalho justifica-se em virtude de todos os segmentos futebolísticos apresentarem deficiências, desde os fundamentos técnicos dos atletas até a administração por parte dos dirigentes.

Em relação à qualidade técnica dos jogadores, é fácil verificar que a maioria dos clubes no Brasil não valorizam a qualidade profissional dos atletas, técnicos e preparadores físicos, impossibilitando a realização de um excelente trabalho de base que poderia resultar num excelente produto de qualidade. Num plano teórico, o estudo poderá influenciar na qualidade técnica dos profissionais e do próprio espetáculo de futebol, que a partir desse "empreendimento", poderão obter um produto final de excelente qualidade em relação a cada um dos segmentos a serem abordados.

3. Estrutura Empresarial

Se o esporte precisa de dinheiro e o dinheiro precisa de ídolos, os ídolos precisam de empresas sérias na organização das competições e na realização dos espetáculos em bases estritamente profissionais. Para isto, o esporte deve apresentar:

. Administração Profissional _ em qualquer modalidade o esporte deve ser profissional e para a modernização do futebol brasileiro é preciso transformar os clubes em empresas e profissionalizar o dirigente brasileiro. Com o profissionalismo, acaba o "paternalismo" nos clubes e os profissionais que trabalharão em seus departamentos terão que ser realmente capacitados e bem preparados.

. Marketing _ promover estratégias a fim de gerar e manter um nível de lucratividade para os clubes, deixando para trás o conceito atual, porém arcaico, de entidade sem fins lucrativos.

. Calendário Organizado _ promover um número ideal de partidas por temporada a fim de possibilitar aos clubes uma melhor preparação dos seus jogadores, sem desgastá-los para que tenham regularidade no decorrer dos campeonatos.

. Estrutura Física _ Investimento em bons campos de treinamento, salas de musculação, acomodações de um modo geral a fim de proporcionar as melhores condições de trabalho para jogadores e profissionais.

. Segurança _ dentro e fora dos estádios, para torcedores e profissionais ligados ao futebol, punindo rigorosamente aqueles que agirem contra a integridade dos mesmos.

Para entender a necessidade da estrutura empresarial nos clubes de futebol é necessário avaliar este esporte com uma atividade econômica das sociedades contemporâneas, capaz de movimentar um grande volume de capital financeiro.

4. Controle de Qualidade

No caso específico do futebol brasileiro, é difícil fazer qualquer tipo de avaliação em termos de controle de qualidade, o que pode ser considerado uma "evolução" da administração empresarial, quando a estrutura permanece em níveis amadores.

Somente após o empreendimento de uma estrutura empresarial, o futebol deve conter em seus diferentes níveis dentro das organizações dispositivos que viabilizem um controle da qualidade das atividades cotidianas. Para isso é fundamental direcionar o investimento para os seguintes aspectos:

. Profissionais Qualificados _ de formação acadêmica e especializada, e não deixar as categorias de base serem administradas por um leigo.

. Supervisão _ também realizada por profissionais devidamente qualificados com o objetivo de supervisionar os integrantes da gestão.

. Categorias de Base _ conforme o que foi indicado no item "Profissionais Qualificados", o ideal é não permitir que leigos atuem no departamento amador, assim como, é fundamental o ensino da prática dos fundamentos do futebol de modo intensivo, da peculiaridade até os esquemas táticos.

. Futebol Profissional _ investir nos profissionais da comissão técnica a fim de desenvolver treinamentos físicos e táticos com acompanhamento diário do desempenho de cada jogador. Também considerar treinamento de fundamentos, mesmo para jogadores profissionais.

. Departamento Médico _ permitir ao departamento médico as melhores condições materiais para a execução de suas atividades, assim como, auxiliar nas escalações sempre quando necessário.

. Comissão Técnica _ Investir e contratar um número ideal de profissionais, de acordo com os recursos disponíveis, a fim de melhor planejar e administrar o cotidiano e os detalhes durante toda uma temporada.

Desse modo, podemos esquematizar uma comissão técnica satisfatória com os seguintes profissionais:

 1. Técnico;
 2. Auxiliar Técnico;
 3. Preparadores Físicos;
 4. Treinador de Goleiros;
 5. Psicólogos;
 6. Nutricionista;
 7. Observadores;
 8. Auxiliar de Arbitragem;
 9. Departamento Médico;
 10. Supervisor /Coordenador;

5. Indicações

O estudo indicou que a estrutura empresarial é o início e a base de todo profissionalismo do futebol, onde, através desta, será possível o investimento e aperfeiçoamento dos recursos físicos e humanos de cada entidade.

Para um volume de capital considerável envolvido na organização dos espetáculos, a administração bem sucedida possibilitará à empresa o melhor aproveitamento do próprio capital investido, além de determinar melhores possibilidades diante das "empresas concorrentes" não apenas no nível futebolístico, porém, apresentando interferências decisivas neste para melhores resultados dentro e fora dos campos.

Finalmente, os dispositivos de controle qualidade possibilitam o aprimoramento e a maximização dos segmentos envolvidos na atividade futebolística, o que será evidenciado nos resultados dentro e fora do campos das equipes com tal nível administrativo. Como o futebol não é uma ciência exata, existirá sempre uma possibilidade de erro. Afinal, são "11 contra 11" em campo. O resultado somente será concretizado após o apito final da última rodada.

 

Bibliografia

. Helal, Ronaldo -1990 - O que é Sociologia do Esporte. São Paulo: Brasiliense.

. Helal, Ronaldo - 1994 - "The Brazilian Soccer Crisis As a Sociological Problem" (tese de doutoramento) - New York University.

. 1993 - Futebol Brasileiro em Debate. Rio de Janeiro - Faculdade Pinheiro Guimarães/Pinheiro Assessoria de Comunicação.

. Perry, Valed - 1981 - Direito Desportivo "Temas". Rio de Janeiro

. Lyra Filho, João - 1973 - Introdução à Sociologia dos Desportos. Rio de Janeiro: Bloch Editores.

. Coutinho, Edilberto -1989 - Maracanã Adeus. Rio de Janeiro: Corpo da Letra.

. Camargo, Luiz O. Lima - 1992 - O que é Lazer. Rio de Janeiro: Brasiliense.

. Durkheim, Émile – 1978 – "Sociologia da Religião e Teoria do Conhecimento", in José Albertino Rodrigues & Florestan Fernandes (Eds.). Durkheim. São Paulo: Editora Ática.

.Kotler, Philip - Armstrong, Gary -1993 - Princípios de Marketing. University of North Carolina: Prentice/Hall do Brasil.

. Juran, J.M. – 1990 - Liderança pela Qualidade: um guia para executivos. São Paulo, Editora Pioneira.

. de Andrade, Ubiratan Fonseca – 1993 – Viabilidade da aplicação do Controle de Qualidade no desenvolvimento e melhoria técnica do jogador de futebol. (Tese de Mestrado) Rio de Janeiro, EEFD – UFRJ.

_ Geraldo José Piancó Junior – Avenida Presidente Roosevelt 235, São Francisco, Niterói – RJ, Brasil. CEP 24360-060. Telefone: 00-55-021-710-3823;

A imagem dos treinadores de futebol na perspectiva dos jornalistas

"A IMAGEM DOS TREINADORES DE FUTEBOL NA PERSPECTIVA DOS JORNALISTAS"

Arnaldo Cunha*, Gustavo Pires** e Carlos Colaço**

(*S.L.Benfica, Univ.Lusófona-Lisboa, Univ.Coimbra /** Fac. Motricidade Humana-Lisboa)

Palavras-chave: Treinadores, Jornalistas, Futebol, Representação Social, Mercado, Media

Introdução

O futebol tornou-se um produto de um negócio que os media não produzem mas vendem. Distintamente em relação ao passado, a comunicação social produz não já notícias a partir de factos que chegam ao seu conhecimento, mas realiza comentários, emite opiniões, faz reflexões, retira ilacções e manifesta interpretações sobre esses mesmos factos, orientando o seu decurso, recriando-os e ou criando até novos factos.

De entre todos os meios de comunicação a imprensa é aquele que mais situa a informação no espaço e no tempo: permite ler, reler, interromper a leitura, recomeçar de novo, sem limitações que não sejam as que o próprio leitor impõe a si mesmo.

Confrontados a cada momento com o poder dos media, aos treinadores será exigida, pelas implicações na sua própria sobrevivência profissional, uma gestão criteriosa da sua imagem junto dos jornalistas.

Problema

O problema fundamental colocado era o de sabermos o que os jornalistas pensam dos treinadores de futebol.

Objectivos

Foram definidos três objectivos neste estudo:

- 1º possibilitar aos treinadores de futebol o conhecimento da sua imagem na perspectiva de quem informa;

- 2º facultar aos treinadores de futebol informação para uma gestão adequada dessa imagem aos seus interesses próprios;

- 3º permitir aos responsáveis pela formação dos treinadores de futebol o estudo das relações com a comunicação social.

Amostra

Foram seleccionados para constituir a amostra deste estudo todos os jornalistas dos jornais desportivos diários - a saber, "A Bola", "O Jogo" e "Record" -, num total de 213 jornalistas, aos quais foi aplicado um questionário. Obtivemos 120 inquéritos válidos entre os 121 respondidos.

Tipo de estudo

Sendo este estudo de natureza exploratória, descritivo, não foram por isso estabelecidas hipóteses a confirmar ou a infirmar.

Recolha de dados

A recolha de dados foi efectuada a partir de um questionário de administração directa (auto-aplicação) por correspondência.

Questionário

O questionário era constituído por um conjunto de quarenta e duas (42) questões fechadas com escala de escolha múltipla, tendo os inquiridos que optar entre cinco posições relativas.

Tratamento de dados

Realizamos os somatórios das frequências de cada posição relativa face a cada questão colocada, os quais transformámos de imediato em valores percentuais. Da análise efectuada aos resultados obtidos a partir da resposta às 42 questões colocadas aos jornalistas apurámos as conclusões sequentes.

Conclusões

Para os jornalistas, os treinadores de futebol são competentes (80.0%). Os treinadores competentes são os que têm maior nível de formação (69.1%), foram treinadores-adjuntos (65.0%) e frequentaram cursos específicos (64.1%).

Para os jornalistas é indiferente que os treinadores provenham da área de formação ou tenham sido jogadores (95.0%). Os da área de formação são competentes para dirigir , tanto equipas profissionais (82.5%) como equipas seniores não-profissionais (83.3%).

Os jornalistas afirmam que os treinadores apresentam um padrão cultural baixo (77.5%), não falam línguas estrangeiras (55.0%) e são avessos a frequentar acções de formação (45.0%, opinião tendencial), muito embora - em evidente contraste - considerem que os treinadores são competentes para publicar em livros e revistas da especialidade (55.0%) e se actualizam através da leitura técnico-profissional (46.7%, opinião tendencial).

Os treinadores não sabem relacionar-se com a Comunicação Social (58.3%), afirmam os jornalistas. Esta opinião é muito relevante porquanto são os próprios jornalistas a afirmar que o que é transmitido pela Comunicação Social é importante para a contratação e o despedimento dos treinadores (72.5%), por um lado, e que a influência da Comunicação Social é fundamental na obtenção de bons contratos por parte dos treinadores (75.0%), por outro.

No que respeita às relações com diversos agentes desportivos, os jornalistas afirmam que os treinadores não têm um forte espírito de classe (85.8%), cedem às opiniões dos dirigentes, (74.1%), interessam-se pelos problemas pessoais dos jogadores, (72.5%) e aceitam as opiniões dos sócios (64.1%).

Para os jornalistas, o êxito dos treinadores está dependente das condições de trabalho (93.3%), da contratação de jogadores (85.9%), da sorte (66.6%), da competência na escolha de jogadores (62.5 %) e do rendimento dos jogadores (62.5%).

Bibliografia

- ABRIC, Jean-Claude (1989): L’Étude Expérimentale des Représentations Sociales, in Jodelet, D., Représentations Sociales, Paris: PUF, p.187-203

- ANDREFF, Wladimir (1989): La construction d’une discipline, in Andreff, W. (dir.),Economie Politique du Sport, Paris: Dalloz, pp.1-7

- AKOUN, André (1996): Vedetas, in Cazeneuve, J. (dir.), Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lisboa: Edições 70, pp.280-281

- BALLE, Francis (1996): Canais, in Cazeneuve, J. (dir.), Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lisboa: Edições 70, pp.46-47

- BRITO, A. Paula (1979): Ensaios no Tempo, Lisboa: Compendium

- CÁDIMA; Francisco R. (1997): Imagens, Lisboa: TSF - Rádio Jornal , Fevereiro.25

- CAETANO, António (1993): Formação de Impressões, in Vala, J. e Monteiro M.B. (Coord.): Psicologia Social, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Capítulo V, p.89-111

- CAZENEUVE, Jean (1996): Difusão, in Cazeneuve, J. (dir.), Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lisboa: Edições 70, pp.83-84

- CLOUTIER, Jean (1975): A era de Emerec ou A comunicação audio-cripto-visual na hora dos self-media, Lisboa: Instituto de Tecnologia Educativa

- COIFFAIT, Max (1976): O jornal e os seus leitores, in Secretaria de Estado da Comunicação Social, Problemas da Informação - 1º Seminário de Jornalismo, Lisboa: Direcção-Geral da Divulgação, p.111-129

- CONSTANTINO, José M. (1997): Salto em frente, Lisboa: Jornal Record, Março. 20, p.2

- CUNHA, Arnaldo (1986): Avaliação do Tempo Potencial de Aprendizagem..., PAPCC - Trabalho de Síntese, Lisboa: UTL/ISEF, não publicado

- DER SPIEGEL (1997): Homens da bolsa controlam os clubes, Lisboa: Jornal Diário de Notícias, Fevereiro.11

- DIRECÇÃO-GERAL DOS DESPORTOS (1990): A Importância Económica do Desporto, Lisboa: DGD

- ESCÓRCIO, J. André C. (1996): O Desporto no Operador Público de Televisão no Período 1988/1994 - Contributo para a Compreensão da Estrutura e Dinâmica do Tempo de Antena de Desporto em Portugal, Dissertação Mestrado, Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana - UTL

- FISCHER, Hervé (1996): Cibernética, in Cazeneuve, J. (dir.), Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lisboa: Edições 70, p.54-62

- FRANCO, Ana (1995): O Poder Municipal no Concelho de Cascais: Representação Social, Identidades Sociais e Formação de Impressões, Lisboa: ISPA, Monografia de Licenciatura, não publicado

- GIDDENS, Anthony (1994): Modernidade e Identidade Pessoal, Oeiras: Celta Editora

- GIL, José (1988): Corpo, Espaço e Poder, Lisboa: Litoral Edições

- HOURDIN, Georges (1970): Uma Civilização dos Tempos Livres, Lisboa: Moraes

- ILHARCO, Fernando (1997): Os "media" pensam como eu, Lisboa: Jornal Público (Economia), Março.03, p.10

- INDEPENDÊNCIA DO JORNALISTA DESPORTIVO E DIREITO À INFORMAÇÃO (1991): Independência do Jornalista Desportivo e Direito à Informação, Ensaio apresentado pela Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France, Lisboa: CNID

- JAVEAU, Claude (1971): L’Enquête par questionnaire, Bruxelles: Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 2ª ed.

- JODELET, Denise (1989): Représentations Sociales - un domaine en expansion, in Jodelet, D., Représentations Sociales, Paris: PUF, p.31-61

- LIMA, Teotónio (s/d): Significados sociais do desporto de alta competição, in Câmara Municipal de Oeiras, O Desporto no Século XXI - Os novos desafios, Oeiras, pp. 73-77

- LIPOVETSKY, Gilles (1989): A Era do Vazio, Lisboa: Relógio d’Água

- MUCCHIELLI, Roger (1979): O Questionário na Pesquisa Psicossocial, S. Paulo: Martins Fontes

- NAMER, Gérard (1996): in Cazeneuve, J. (dir.), Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lisboa: Edições 70, p.203-206

- NOBRE-CORREIA, J.-M. (1996): A Cidade dos Media, Porto: Campo das Letras

- NYS, J.-François (1989): Le sport et les médias, in Andreff, W. (dir.), Economie Politique du Sport, Paris: Dalloz, cap. 7

- OLIVEIRA, César de e VAGO, Victor (1997): Futebol vai ter uma Expo´98..., Lisboa: Jornal Record, Abril.30, p.24

- PIRES, Gustavo (1993): A Organização faz a Organização da Organização, Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana, Vol. 13, 3/4. pp.12-40

- RECORD, Jornal (1997a): "Soccerex’97 " é apenas aperitivo", Abril.30, Lisboa, p.24

- RECORD, Jornal (1997b): "Record" é o diário com maior audiência em Portugal, Janeiro.16, Lisboa, pp.20-21

- RESENDE, Silva (1997): Olhos nos olhos, Lisboa: Jornal Record, Março.18, p.2

- RESPONSABILIDADES DOS JORNALISTAS PERANTE O FENÓMENO DESPORTIVO, AS (1991?): As Responsabilidades dos Jornalistas perante o Fenómeno Desportivo, Ensaio apresentado pela Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France, Lisboa: CNID

- ROBERTS, Donald F. e MACCOBY, Nathan (1985): Effects of Mass Comunnication, in Lindzey, G. e Aronson, E. The Handbook of Social Psychology, New York: Random House, pp.539-543

- RODRIGUES, Adriano D. (1984): O Campo dos Media, Lisboa: A Regra do Jogo

- SANTOS, B. Sousa (1997): Futebol a Pontapés, Lisboa: Revista Visão, Abril.03, p.30

- SAPERAS, Eric (1993): Efeitos Cognitivos da Comunicação de Massas, Porto: Edições Asa

- SAUVAGEOT, Jacques (1976): O Papel e as Responsabilidades da Imprensa nos Países de Liberdade de Expressão, in Secretaria de Estado da Comunicação Social, Problemas da Informação - 1º Seminário de Jornalismo, Lisboa: Direcção-Geral da Divulgação, pp.37-61

- SERPA, Vítor (1989): Jornalismo desportivo: democracia e desenvolvimento, in DGD/ME, Desporto e Comunicação Social: Seminário, Lisboa

- SERVAN-SCHREIBER, J. L. (1974): O Poder da Informação, Lisboa: Publicações Europa-América

- SILVA, E. Ferreira da (1997): Os desvalorizados, Lisboa: Jornal Record, Março.13, p.2

- SOBRAL, Francisco (1997a): Opinião pública desportiva - existe?, Lisboa: Record-Domingo - Provedor dos Leitores, Março.16, p.2

- SOBRAL, Francisco (1997): De que futebol falamos?, Lisboa: Record-Domingo - Provedor dos Leitores, Março.23, p.2

- TADEU, Luís (1996): O negócio do futebol pode ter sucesso, Lisboa: Jornal Semanário Económico - Desafios 1997, pp.20-23

- VALA, Jorge (1993): Representações Sociais - para uma psicologia social do pensamento social, in Vala, J. e Monteiro M.B. (Coord.), Psicologia Social, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Capítulo XIII, p.353-384

--------------- Nota: Este estudo reproduz parte do conteúdo da dissertação defendida pelo autor em Dezembro de 1997, na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, visando a obtenção do grau de Mestre em Gestão do Desporto.

Plano de marketing e análise do praticante

 

Plano de marketing e análise do praticante

Conceitos e opções estratégicas para o desenvolvimento das federações desportivas

 

Abel Correia

Faculdade de Motricidade Humana

Universidade Técnica de Lisboa

Considerando-se o marketing na gestão das organizações de desporto e, concretamente, na condução das federações desportivas, a presente comunicação tem como objectivo a discussão do plano de marketing relevando-se a importância da análise do praticante.

Mediante tal desiderato, em primeiro lugar, será discutida a importância do plano de marketing como valioso instrumento na gestão das federações desportivas. Em segundo lugar, abordar-se-á a construção de um plano de marketing. Por fim, reflectir-se-á sobre a análise do praticante desportiva e sobre a sua inserção estratégica no plano de marketing.

Inovação na gestão das federações?

As federações, pelos deveres e direitos consagrados pelo Estado Português assumem um papel de destaque na generalização da prática e no desenvolvimento da alta competição.

A análise dos planos de actividade e dos relatório e contas das principais federações portuguesas, no Ciclo Olímpico de Atlanta (1993-96), possibilita concluir que as federações expressam preocupações com a melhoria do desempenho organizacional, tendo em conta soluções mais ajustadas às novas realidades sociais e económicas.

É neste contexto que se observa que as federações desportivas indicam o marketing como factor importante para se atingir os objectivos preconizados. De facto, as referências ao marketing são frequentes por parte das federações, contudo verifica-se que as acções neste domínio tendem a incidir no manuseamento de técnicas para divulgar a imagem para se rentabilizar receitas a curto prazo. Ora, o marketing, enquanto instrumento de gestão encerra potencialidades que permitem maximizar o desenvolvimento organizacional através de relações de troca com os interessados. Portanto, o marketing, sendo uma forma peculiar de estar na gestão e um conjunto de técnicas, preocupa-se com a viabilização das trocas entre, neste caso, as federações e os interessados, tendo em conta objectivos previamente traçados.

Nesta perspectiva, o marketing, se devidamente entendido, pode ser um meio que permitirá às federações uma intervenção no sistema desportivo mais eficaz, de acordo com as expectativas dos praticantes, do Estado, dos clubes e associações regionais, patrocinadores e eventualmente outros parceiros.

Todo este discurso só faz sentido se as federações assumirem realmente que é possível, e desejável, melhorar o desempenho organizacional através da mudança de orientação e dos métodos de gestão. A mudança de processos é possível se as organizações tiverem competência em desenvolver respostas mais adaptadas, o que é viável com gestores de desporto preparados para o efeito.

Em síntese, antes de mais é preciso começar por intervir a montante do processo de produção dos serviços prestados, levando a que qualquer acção das federações esteja integrada numa estratégia global de condução da organização que privilegie a optimização das trocas com os alvos, escolhidos enquanto tais.

Plano de marketing nas federações?

Como se acabou de ver, quando o assunto é a gestão de organizações, não é eficiente pensar-se nas partes antes de se equacionar o todo. Por outras palavras, a manipulação de algumas técnicas que fazem parte do repertório do marketing tende a não promover os objectivos esperados, sendo até mesmo contraproducente já que as acções podem ser entendidas como mera cosmética comprometendo futuras trocas.

Partindo-se da situação exposta e tendo como objectivo a reflexão sobre o desenvolvimento das federações desportivas, o plano de marketing pode permitir às federações uma visão global, estratégica, e uma visão das acções a serem empreendidas de forma articulada e coerente.

No caso de serviços de desporto de uma organização, por exemplo uma federação, entende-se por plano de marketing um plano escrito onde se define as orientações dos programas de acção e a afectação de recursos relativos ao marketing de uma modalidade ou de um determinado serviço numa perspectiva de curto prazo.

O plano de marketing ao constituir-se como um documento escrito exige tempo de dedicação ao planeamento, obriga à definição de orientações e metas, assegura que a experiência adquirida não se perca, serve de ponte e reforço da confiança entre diferentes intervenientes no processo, torna fácil a responsabilização, assegura a continuidade do trabalho para além das pessoas e permite a rápida integração de novos elementos.

O plano de marketing de uma federação, como instrumento que sintetiza as opções de marketing para a organização no curto prazo, tem de ser acompanhado por um plano de médio/longo prazo, onde se defina as modalidades a ter, os serviços a oferecer e o mercado específico onde se quer competir.

A elaboração e uso do plano de marketing requer alguns cuidados. Primeiro, é necessário ter a consciência do poder que a organização tem para decidir. Por outro lado, deve-se situar bem os elementos a manipular, aqueles que apenas se podem considerar e os apoios a serem activados. O que implica procedimentos de gestão diferenciados e evita a criação de falsas expectativas sobre o poder que a organização tem para decidir.

Numa lógica diacrónica, deve-se ter a consciência de possíveis alterações no poder de decisão e da previsível imprevisibilidade dos acontecimentos, o que justifica que um plano de marketing entendido como algo hermético acaba por não ter utilidade para a organização. Por fim, quem executa o plano deve participar na sua elaboração e é imprescindível dar a conhecer as decisões aos intervenientes directos.

Isto é um plano de marketing?

Tendo presente a história da federação e a definição do palco competitivo, o plano de marketing serve para se projectar o futuro da organização mediante as forças e as fraquezas do presente. Para tal é preciso responder a três questões:

- Onde é que estamos?

- Para onde é que queremos ir?

- Como é que lá chegamos?

Um plano de marketing constitui-se então como um conjunto de decisões sequenciais e integradas que, mediante prováveis alterações ambientais, organizacionais ou concorrenciais, terão de ser actualizadas.

Para se poder responder às três questões fundamentais, um plano de marketing é composto basicamente por três partes, a saber:

- Análise da situação;

- Recomendações;

- Avaliação e controlo.

Por sua vez cada uma das partes é composta por um conjunto de itens, como se pode verificar:

1. Análise da situação

1.1. Análise histórica

1.2. Diagnóstico da situação

1.2.1. Análise estrutural do sector

1.2.2. Organização

1.2.3. Clientes

1.2.4. Concorrência

1.2.5. Ambiente externo

1.3. Análise estratégica – matriz SWOT

1.4. Hipóteses do plano

2. Objectivos de marketing

3. Opções estratégicas

3.1. Segmento(s) alvo(s)

 1. 3.2. Escolha da concorrência
 2. 3.3. Posicionamento
 3. 4. Programas de marketing
 4. 4.1. Serviço e preço
 5. 4.2. Local e Comunicação
 6. 5. Documentos financeiros
 7. 6. Avaliação e controlo

7. Apêndices.

Quem são os praticantes das federações?

Devido à extensão e complexidade do plano de marketing, de seguida tratar-se-á apenas da questão dos praticantes.

Com base no pressuposto que é preciso conhecer para se poder ser verdadeiramente intencional nas escolhas, as federações devem, a respeito dos praticantes, conseguir responder às seguintes perguntas: quem são? O que consomem? Onde consomem? Como consomem? Quanto consomem? Quando consomem? Porque consomem?

A actualização desta informação permitirá à federação fidelizar praticantes, evitando assim abandonos da modalidade. Tarefa esta complexa já que, como se sabe, vive-se numa sociedade onde cada vez mais as pessoas são seduzidas para mudarem os seus objectivos e comportamentos através de alterações da informação crítica e da estrutura dos mercados.

Quais são os praticantes que interessam às federações?

Em relação aos praticantes que mais interessam a uma federação deve-se ter a consciência que a racionalidade da escolha terá sempre duas dimensões: a política e a económica, perante a força dos argumentos do Estado, dos sócios ou eventualmente dos patrocinadores.

É preciso assumir claramente se a federação tem como alvo todos os praticantes da modalidade, todos os atletas federados ou os atletas de alta competição.

O grande desafio para as federações não é ter mais ou menos praticantes sob a sua responsabilidade directa, não é haver mais ou menos alta competição, é sim optar com intencionalidade pelo(s) segmento(s) de praticantes considerados adequados à federação que se deseja. A escolha criteriosa dos praticantes permitirá optimizar custos e receitas, através de economias de escala e da centralização de recursos.

Reforçando esta ideia, não nos podemos esquecer da evidência de que qualquer organização, por mais poderosa que seja, tem limites de competência. Por outro lado, o sistema desportivo é formado por diversas organizações que podem e devem funcionar adicionando sinergias para que o desenvolvimento do desporto seja uma realidade.

Como escolher os praticantes?

No desporto, como em qualquer outro serviço, é possível identificar grupos de pessoas socorrendo-nos de critérios oportunos. Deste modo, identifica-se e dividi-se o universo dos praticantes reais e potenciais em parcelas tão homogéneas ao nível de necessidades e comportamentos quanto possível, segundo critérios úteis para as federações.

Sabendo-se que nenhuma forma de segmentar o mercado é perfeita, as federações devem escolher aquela que melhor se adapta aos objectivos e aos recursos.

No que respeita à segmentação de praticantes de desporto pode-se utilizar diferentes critérios sistematizados em dois grupos: características gerais dos indivíduos e comportamento em relação à prática desportiva.

Desde já se chama a atenção para as vantagens da realização de "cruzamentos" entre diferentes critérios de acordo com os objectivos concretos. A segmentação multicritério apresenta-se assim como a melhor solução para promover o ajustamento entre aquilo que se quer criar e aquilo que se deseja consumir.

Apresenta-se de seguida um conjunto de critérios englobados nos dois grupos referenciados anteriormente e que podem servir para que as federações possam melhor ajustar as opções aos praticantes.

Critérios de segmentação baseados nas características gerais dos indivíduos:

- Demográficas: idade, sexo e região.

- Morfofisiológicas: prontidão desportiva.

- Socioeconómicas: rendimento familiar e disponibilidade.

 •  
  • Psicográficas: estilos de vida (actividades, valores e opiniões).

Critérios de segmentação baseados nos comportamentos em relação à prática desportiva

- Modalidades: natação pura e/ou saltos para a água e/ou natação sincronizada e/ou pólo-aquático,

- Nível de prática: iniciação, orientação, especialização, alta competição e manutenção.

- Gestão das práticas: formal, não formal e informal.

- Hábitos de prática: regularmente ou ocasionalmente.

- Organização: centros de formação de praticantes, clube, escola, autarquia, etc..

- Benefícios: espectáculo, saúde, beleza, lazer, educação e aventura.

Na escolha dos praticantes feita pelas federações terão de ser ponderados critérios tais como custo-benefício, recursos disponíveis, estratégia da organização, imagem que se quer e, como se afirmou anteriormente, critérios políticos.

Na sequência lógica dos objectivos, das opções estratégicas, onde se inclui a questão dos praticantes, as federações terão de desenvolver e implementar um marketing-mix coerente e integrado, bem como processos de retroacção e documentos financeiros.

Em síntese, quando se fala de marketing de desporto está-se a pensar numa gestão orientada para as necessidades dos clientes seleccionados, equacionando-se simultaneamente os objectivos, neste caso, das federações desportivas.

O plano de marketing, pelas suas potencialidades, constitui-se como um poderoso instrumento estratégico na gestão das federações, possibilitando a definição coerente e articulada a curto prazo dos programas de acção e a respectiva afectação de recursos no que se refere ao marketing de uma modalidade ou de um serviço. A elaboração de um plano de marketing requer um aturado trabalho de análise da situação concreta, a definição de um conjunto de recomendações e de mecanismos de avaliação e controlo.

As federações, em função da análise da situação, devem ponderar as diversas hipóteses e optar com intencionalidade por determinado(s) segmento(s) de praticantes a partir da utilização de critérios de segmentação.

Bibliografia

Correia, A. (1994). Federação e Estratégia: Representações de Dirigentes e de Técnicos Desportivos. Lisboa: UTL - FMH. Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão da Formação Desportiva.

Correia, A. (1996). "Marketing e Decisão : O Processo Possível." Ludens 15 (1/2).

Correia, A. (1998). "Da Promoção ao Marketing nas Federações." Horizonte, 14 (82).

KOTLER, Philip (1997). MARKETING MANAGEMENT - Analysis, Planning, Implementation and Control, eighth edition. New Jersey: Prentice-Hall International Editions.

Lendrevie, J.; Lindon, D.; Dionísio, P.; Rodrigues, V. (1996). Mercator - Teoria e Prática do Marketing. 6ª edição. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Porter, M. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.